เติบโตไปด้วยกัน

สากล เอนเนอยี มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการพลังงานของประเทศ โดยตระหนักดีว่า “บุคลากร” คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูง ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมทักษะต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้พัฒนาตนเองไปให้ถึงขีดสุดความสามารถของตน สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง ทำงานได้อย่างมืออาชีพ และเรายังดูแลพนักงาน เหมือนครอบครัวเดียวกัน เราเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของครอบครัว สากล เอนเนอยี

วิธีการสมัคร

1
สมัครออนไลน์

ท่านสามารถส่งใบสมัครผ่านทาง Email : hr_ske@sakolenergy.com

2
สมัครที่บริษัท

ท่านสามารถเข้ามายื่นใบสมัครได้ที่บริษัทฯ โดยนัดหมายกับแผนกบุคคลทางโทรศัพท์ เบอร์ : 02-0263451 ต่อ 253

สาขาปทุมธานี สำนักงานใหญ่

สาขาเมืองไทยภัทร

สาขาสระบุรี

สากล เอนเนอยี ดูแลพนักงานเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัว บริษัทฯจึงมีนโยบายดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

  • ประกันสังคม : เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรากรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
  • กองทุนเงินทดแทน : เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีที่เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากการปลดเกษียณแล้ว ทั้งนี้เงินจาก กองทุนสำรองนั้น มาจากการสนับสนุนของพนักงานและบริษัทเอง
  • การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ: เรามีการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม.
  • ตรวจสุขภาพประจำปี : เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
  • ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท : เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท
  • กิจกรรมประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ : เราจัดให้มีกิจกรรมให้แก่พนักงานเพื่อดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรง โดยส่งเสริมความสุขในทุกด้านตลอดทั้งปี ให้เกิดความสมดุลของชีวิตในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
  • เครื่องแบบพนักงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: เราคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทำงานของพนักงาน โดยเราจัดให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทได้รับเครื่องแบบพนักงานปีละ 2 ชุด และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติในจุดเสี่ยงอันตรายอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  • ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน : เรามีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพิจารณาให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเรามีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูง นอกจากนั้นแล้ว เรายังจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแลพนักงานของเรา เช่น ค่ากะ รถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพครอบครัวพนักงาน เป็นต้น
  • รางวัลยกย่องชมเชย : นอกเหนือจากผลประโยชน์ และผลตอบแทนต่าง ๆ ดังกล่าวเรายังให้ความสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนการชื่นชม ต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และการคิดค้นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นของพนักงาน โดยมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน