สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

      ในปี 2565 เป็นปีแห่งการเริ่มฟื้นตัวของภาคธุรกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตทั่วโลก เพื่อเดินหน้าต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

      นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ยังคงมุ่งมั่น และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ และในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Financial Technology เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจด้าน Financial Technology ที่ถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลก รวมถึงเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นในหลากหลายด้าน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการลงทุนครั้งสำคัญ เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 400,000,000 บาท ในปี 2565 นี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการติดตามและควบคุมแผนการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในต้นปี 2566 นี้ การลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจะเป็นการเติบโตครั้งสำคัญของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ด้วยปริมาณการผลิตต่อปีที่เติบโตจากโรงงานเดิมที่จังหวัดชลบุรีถึง 6 เท่า และการเติบโตด้านเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มีคุณสมบัติที่ดีและเป็นเทคโนโลยีใหม่ของในตลาดเชื้อเพลิงขยะ RDF รวมถึงการได้รับสัญญาระยะยาวจากลูกค้ากลุ่มปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ จึงถือเป็นปีที่ก้าวข้ามผ่านมาได้อย่างดี ด้วยความตั้งใจจริงในการทำงานและความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน

      ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจไปตามแผนและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะมีรายได้ 1,000,000,000 บาท รวมถึงคาดว่าจะสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมเข้ามา ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในธุรกิจต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านและคงจะมีผลให้สถานะของบริษัทฯ เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทุกท่านตลอดไป

        สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริหารขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ สังคม ชุมชน พนักงาน และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือติดตามเรามาโดยตลอด สิ่งที่พวกเรายึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจ คือการทำงานด้วยความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนด้วยธรรมาภิบาลและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

 

 

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร