สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านครับ

SKE ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ SKE ได้บริหารพันธกิจที่ได้ให้ไว้ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจตลอดปีที่ผ่านมา ภารกิจเดิมคือการบริหารสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี ผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งยอดขายและผลกำไรรวมทั้งปี ภารกิจใหม่ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง เพาเวอร์ จังหวัดแพร่ ซึ่ง SKE ถือหุ้นในสัดส่วน 80% มีความคืบหน้าในการก่อสร้างที่ดีและรวดเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (COD )ได้ในต้นเดือนมิถุนายน 2562 ค่อนข้างแน่นอน ในส่วนของโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดจำหน่ายก๊าซ ไบโอมีเทนอัด CBG ให้กับลูกค้าแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 9,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาขายก๊าซให้กับลูกค้ารายสำคัญหลายราย ฉะนั้นในปี 2562 แน่นอนที่สุด ภาพรวมของรายได้และผลกำไรทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ในปี 2561 กำไรสุทธิจะลดลงบ้าง แต่เป็นการลดลงที่เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ทั้งสองโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารโครงการทั้งสองด้วย

นับตั้งแต่ประเทศเกิดภาวะวิกฤต PM 2.5 นั้น ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุหนึ่งของมลภาวะเกิดจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล มีผลให้ทิศทางของการกลับมาใช้ NGV ในยานยนต์ ได้รับการตอบรับมากขึ้น จะเห็นได้จากโครงการที่จะจัดซื้อรถบัส NGV อีก 4,000 คัน โดย เฉพาะรถบรรทุกสินค้า ความเป็นไปได้ในการที่จะเป็น รถไฟฟ้า EV คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควร อันเนื่องมาจากขนาดน้ำหนักของแบตเตอรี่มีผลต่อน้ำหนักบรรทุก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ค่าบรรทุก อีกทั้งการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ EV ภาครัฐต้องเตรียมพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าและการเตรียมจุดเติมเชื้อเพลิงควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสของรถยนต์บรรทุก NGV ในการเข้ามาเป็นตัวแก้ปัญหา PM 2.5 ได้อย่างตรงเป้าหมาย สามารถแก้ปัญหาได้ทันที และไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากมาย คงเป็นโอกาสที่ดีของ SKE ที่จะได้รับอานิสงส์นี้

ในปี 2562 SKE คงมีอีกหลายๆ โครงการที่เราจะศึกษาและทำต่อไป อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าขยะและการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ต่อยอดจากความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างดี และการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยยึดแนวคิดที่ว่า “ต่อยอดสิ่งที่ทำมา ร่วมพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ดี” ปี 2562 นี้คงเป็นปีที่ดีของผู้ถือหุ้น SKE และนักลงทุนที่ให้ความสนใจเรา เพราะผลประกอบการของ SKE จะเติบโตขึ้นและมีทิศทางที่ดีที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเราก็คาดหวังว่าการทุ่มเทของเราในสิ่งที่ผ่านมาจะเกิดโครงการใหม่ๆ ที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นในปี 2562 เช่นกัน ภายใต้แนวคิดที่ได้เรียนไว้ตอนต้น

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน และ ไว้วางใจบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา กระผมและคณะผู้บริหารขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริษัทที่มุ่งมั่นและตั้งใจปฎิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรอย่างเสมอมา และที่สำคัญขอขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชมพนักงานและบุคคลากรทุกท่านของบริษัท ที่ปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทุ่มเทและตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา จนบริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ขอบคุณครับ

 

 

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร