วิสัยทัศน์

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการพลังงานของประเทศ

ต่อสังคมและส่วนรวม

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนที่ดี และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ต่อพนักงาน

สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควรและเป็นธรรม และให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัย

ต่อลูกค้า

มุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการรักษามาตรฐานในการบริการระดับสูงที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม

ต่อเจ้าหนี้

ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ต่อคู่ค้า

มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีกับคู่ค้าเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ต่อคู่แข่ง

สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย