วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด

พันธกิจ

สร้างการเติบโตขององค์กรและผลตอบแทนผ่านการลงทุนในพลังงานสะอาด
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน