แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ธุรกิจหลัก
บริษัท เอสเค 15 จำกัด 140,000,000 99.99 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด 62,000,000 99.99
บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด 21,000,000 76.00 ผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาดกำลังการผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน
บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด 282,300,000 80.00 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์