แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 18/07/2565 ประเภท : XR

รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ธุรกิจหลัก
บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด 282,300,000 80.00 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท เอสเค 15 จำกัด 140,000,000 99.99 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 62,000,000 99.99 อยู่ระหว่างการรอขายที่ดิน
บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด 185,000,000 99.99 บริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF
บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด 22,300,000 30.04 ประกอบธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซึ่งรวมไปถึงการจัดทำซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์