แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ธุรกิจหลัก
บริษัท เอสเค 15 จำกัด 140,000,000 99.99 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด 62,000,000 99.99 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด 15,000,000 75.00 ผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาดกำลังการผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน
บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด 282,300,000 80.00 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง