พวกเรากล้าที่จะยอมรับการท้าทายและกล้าลงมือทำเพื่ออนาคต

พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันและรวมกันเป็นหนึ่งสู่เป้าหมาย

พวกเราให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และให้คุณค่าในความหลากหลาย (เพศ, อายุ, การศึกษา,ฯลฯ) เพื่อการทำงานที่ดีเยี่ยม

พวกเรามุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์ของงานที่ดีที่สุด

พวกเราพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อเติบโตไปด้วยกัน

พวกเราเชื่อเรื่องการสื่อสารที่เป็นระบบจะพาเราไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ทุกความสำเร็จของพวกเราเกิดจากการทำงานเป็นทีมของพวกเรา SKE