บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุง คุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีลูกค้า คือ ปตท. ซึ่งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ปตท. ได้แจ้งปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ โดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนพื้นที่ บ้านนา-แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของบริษัทเท่ากับ 0 ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทยังมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการอัดก๊าซให้ ปตท. ตลอดเวลา และ ปตท. ยังคงชำระค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ให้กับบริษัทเป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนดในสัญญา

โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง (“MKP”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ โดยนำเปลือกไม้และชิ้นไม้สับรวมถึงเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกข้าวโพด มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 38.92 ไร่ โดย MKP มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ โดยเริ่มขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (“N15 Technology”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) รูปแบบธุรกิจของ N15 Technology เป็นการดำเนินธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จํากัด (“VANTA”) เป็นบริษัทด้าน Financial Technology ที่พัฒนาซอฟแวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์และปัจจุบันใช้ดำเนินการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)