บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

465
ล้านบาท

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 โดยเกิดจากการร่วมทุนของ 3 บริษัท คือ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด บริษัท ไอ เอ็ม ไอ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท ไทย อัลเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการในการอัดก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicles: NGV) ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ตามที่ได้รับการคัดเลือกจาก ปตท. ในโครงการจัดตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station: PMS) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนบริษัท 465 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 350 ตันต่อวัน และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 400 ตันต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจ จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอีกด้วย

Private Mother Stations
Locations

Private Mother Station Pathum Thani Province

Private Mother Station Saraburi Province

Capacity

Average gas capacity of 350 tons/day

Average gas capacity of 400 tons/day