ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 76/2006 IOD
 • Director Accredited Program (DAP) 56/2006 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเกรรมการบริษัท
บมจ. สากล เอนเนอยี
ส.ค. 2527 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
ก.พ. 2551 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการยุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 292,165,503 หุ้น (31.42%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • สามีของนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
 • บิดาของนายธนาพณ และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 206,756,858 หุ้น (22.232%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ภรรยาของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
 • มารดาของนายธนาพณ และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท International Marketing (MA), London Metropolitan University, London ,UK
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
 • Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) 3/2016 IOD
 • Anti-Corruption Practice Guide ACPG 34/2016 IOD
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 1 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 930,661 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรของนายชัชชัย และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. สากล เอนเนอยี
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี (International Marketing) Bournemouth University
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 127/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 930,661 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรของนายชัชชัย และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อาร์อี ไบโอฟูเอลส์
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นางธนิภา พวงจำปา

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 134/2017 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โกลบอล ปาล์ม ออยล์
พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โกลบอล รีฟายเนอรี่
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โกลบอล อินเตอร์
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีไอ กรีน ปาล์ม ออยล์
ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีไอ กรีน พาวเวอร์
กค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซันนี่ ดีว่า
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดอนสัก วิลล์
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เดอะลอฟตี้ แวร์เฮาส์
ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ที.เอส.ปาล์ม ออยล์
ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไทย อัลเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป
พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) "เกียรตินิยมดี" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 218/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน
2556 - 2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 11/2009
 • Financial Statements for Directors (FSD) 4/2009
 • Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. คิวทีซีกรุ๊ป
ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2557 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 59/2005 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. สากล เอนเนอยี
มิ.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โซลาร์ตรอน
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จันทร์คำ เรสซิเดนซ์
พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ภูตรา คอร์ปอเรชั่น
ก.ย. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. น่ำเฮงคอนกรีต (1992)
ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance) University of The Thai Chamber of Commerce
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 134/2017 IOD
 • หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) 14/2018 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. สากล เอนเนอยี
พ.ย. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สำนักงาน สัจพงษ์ ทนายความ
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. มิตรที่อยู่
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ทรัพย์สิทธิ
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ปิ่นเกล้า-บางลำภู
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โฮท ฮอร์โลจีรี่
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. นวัตกรรม 986
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซิสเต็ม 986