ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน