บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (“N15 Technology”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF โดยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.n15technology.com

N15 Technology มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ คือ

  1. ธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี โดยจะนำขยะที่ได้รับมาทำการคัดแยก และผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
  2. ธุรกิจจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงจากบ่อฝังกลบขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF และนำไปจำหน่าย โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ