นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการยุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 290,760,803 หุ้น (31.265%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • สามีของนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
 • บิดาของนายธนาพณ และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 206,756,858 หุ้น (22.232%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ภรรยาของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
 • มารดาของนายธนาพณ และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท International Marketing (MA), London Metropolitan University, London ,UK
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
 • Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) 3/2016 IOD
 • Anti-Corruption Practice Guide ACPG 34/2016 IOD
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 1 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 930,661 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรของนายชัชชัย และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. สากล เอนเนอยี
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี (International Marketing) Bournemouth University
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 127/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 930,661 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรของนายชัชชัย และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อาร์อี ไบโอฟูเอลส์
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์