นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการยุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 292,165,503 หุ้น (31.42%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • สามีของนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
 • บิดาของนายธนาพณ และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 206,756,858 หุ้น (22.232%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ภรรยาของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
 • มารดาของนายธนาพณ และนายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท International Marketing (MA), London Metropolitan University, London ,UK
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 132/2016 IOD
 • Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) 3/2016 IOD
 • Anti-Corruption Practice Guide ACPG 34/2016 IOD
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 1 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 930,661 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรของนายชัชชัย และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. สากล เอนเนอยี
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี (International Marketing) Bournemouth University
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 127/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • 930,661 หุ้น (0.10%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรของนายชัชชัย และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอสเค 15
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / บจก. สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์ 15
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อาร์อี ไบโอฟูเอลส์
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แม่กระทิง เพาเวอร์
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโททางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสมบัติทางวิชาชีพ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูถัมภ์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติอบรม
 • CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พ.ค 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
พ.ย 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
มิ.ย 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก.พ 2539 - ส.ค 2561 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด