นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 15
  • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
มิถุนายน 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ แมเนจเมนท์ แอดไวซอรี่ จำกัด
ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance) University of The Thai Chamber of Commerce
ประวัติอบรม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
กันยายน 2559
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน สัจพงษ์ ทนายความ จำกัด
ตุลาคม 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท ชนาธิป ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท กณิศา จำกัด
พฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท กรกฎ ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท ชัชพงษ์ ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท สวรินทร์ ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พลาธิป ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พิธิวัต ป่าตอง จำกัด
กันยายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท อดิรุจ ป่าตอง จำกัด
กันยายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท อธิป ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท อนุทัต จำกัด
มกราคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิ่นเกล้า-บางลำภู จำกัด
พฤษภาคม 2553 – ธันวาคม 2560 กรรมการ บริษัท ออสเมียม จำกัด
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาวารักษ์ จำกัด
มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิทธิ จำกัด
มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮท ฮอร์โลจีรี่ จำกัด
กันยายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรที่อยู่ จำกัด