นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล