พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) "เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 30
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรชั้นนายพัน สารวัตรทหาร
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย ทหารม้า
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน รองประธาน คณะกรรมาธิการชับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
2556 – 2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2555 – 2556 ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ. ที่ปรึกษา (สบ 10)
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
มิถุนายน 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ แมเนจเมนท์ แอดไวซอรี่ จำกัด
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาเอก (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 46)
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าฯ
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 115 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(ส.มก.)
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
ตำแหน่งราชการที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการ (BOD) ภาครัฐและภาคเอกชน ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
  ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
  ประธานคณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันยานยนต์ สถาบันอาหารสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย
  กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อก.)
  กรรมการปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
นายกสมาคม นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (อก.)
  นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance) University of The Thai Chamber of Commerce
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
กันยายน 2559
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน สัจพงษ์ ทนายความ จำกัด
ตุลาคม 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท ชนาธิป ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท กณิศา จำกัด
พฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท กรกฎ ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท ชัชพงษ์ ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท สวรินทร์ ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พลาธิป ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พิธิวัต ป่าตอง จำกัด
กันยายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท อดิรุจ ป่าตอง จำกัด
กันยายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท อธิป ป่าตอง จำกัด
พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท อนุทัต จำกัด
มกราคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิ่นเกล้า-บางลำภู จำกัด
พฤษภาคม 2553 – ธันวาคม 2560 กรรมการ บริษัท ออสเมียม จำกัด
มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาวารักษ์ จำกัด
มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิทธิ จำกัด
มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮท ฮอร์โลจีรี่ จำกัด
กันยายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรที่อยู่ จำกัด