พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) "เกียรตินิยมดี" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 218/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน
2556 - 2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 11/2009
 • Financial Statements for Directors (FSD) 4/2009
 • Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สากล เอนเนอยี
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. คิวทีซีกรุ๊ป
ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2557 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม
 • Director Certification Program (DCP) 59/2005 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. สากล เอนเนอยี
มิ.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ก.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. โซลาร์ตรอน
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จันทร์คำ เรสซิเดนซ์
พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ภูตรา คอร์ปอเรชั่น
ก.ย. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. น่ำเฮงคอนกรีต (1992)
ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance) University of The Thai Chamber of Commerce
ประวัติอบรม
 • Director Accredited Program (DAP) 134/2017 IOD
 • หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) 14/2018 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)(1)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. สากล เอนเนอยี
พ.ย. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สำนักงาน สัจพงษ์ ทนายความ
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. มิตรที่อยู่
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ทรัพย์สิทธิ
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ปิ่นเกล้า-บางลำภู
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โฮท ฮอร์โลจีรี่
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. นวัตกรรม 986
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซิสเต็ม 986