พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน