บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้ได้เสียอื่นใดสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

1
ทางไปรษณีย์

ระบุหัวจดหมายข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชั่นโดยส่งมาที่ “บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (บี), 252/109(ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

2
ทางอีเมล์

ระบุหัวอีเมล์ข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชั่นโดยส่งมาที่ “thanapon_s@sakolenergy.com”

3
ทางโทรศัพท์

ติดต่อแผนกบุคคล โทร 02-026-3451 ต่อ 254

4
ทางกล่องแสดงความคิดเห็นบริษัท

บริเวณประตูทางเข้าอาคารสำนักงานของบริษัท

5
หรือ กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน ด้านล่างนี้