สารจากประธานกรรมการบริษัท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ปี 2560 เป็นปีแห่งการเติบโตของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดียิ่ง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์หลักในการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

“เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการพลังงานของประเทศ”

นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความสุจริต อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ท้ายที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และซื่อสัตย์ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่านตลอดไป

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการ