สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกประสบกับมหาวิกฤตเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต จากปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการเมืองและสังคม ไม่มีภาคส่วนใดไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ แม้ว่าในภาพรวมประเทศไทยจะรับมือได้ดีแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยมี GDP ติดลบอยู่ที่ 6.1% ซึ่งเป็นตัวเลขติดลบที่ต่ำที่สุดในรอบ 22 ปี และ หนึ่งในปัจจัยหลักคือการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้การค้าโลกชะลอตัวทำให้ภาคการส่งออกติดลบที่ 6.6% จึงเป็นเหตุผลให้การใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมนั้นปรับลดลงไปด้วยเช่นกันโดยการใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลง 11.5% การใช้ก๊าซNGVลดลง28.5% การใช้ก๊าซธรรมชาติภาคอุตสาหกรรมลดลง 8.2% การใช้ไฟฟ้าลดลง 2.9% จึงถือเป็นปีที่ท้ายทายอย่างยิ่งในการบริหารจัดการธุรกิจในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ บริษัทได้นำแผนการจัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)มาปรับใช้ให้เข้ากันสถานการณ์โดยบูรณาการร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จากปกติทำงานที่สำนักงานมาเป็นรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home และการรับมือในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจหากดูจากการที่บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตขึ้นโดยมีผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากปี 2562

ในปี 2564 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “พลังงานสะอาดและยั่งยืนเพื่อทุกคน” โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และ โครงการพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทจะยังเดินหน้าพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ในการหาโอกาสเข้าลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้เติบโตสู่ระดับ พันล้านบาท ต่อปี หรือ มีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2565 และนอกจากนี้สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการสร้างวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานในองค์กรในปีนี้บริษัทจึงได้ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่คือ “FOR : Fight for one result” ที่บุคลากรจะใช้ยึดถือเป็นหลักในการปฎิบัติงาน อีกทั้งบริษัทได้เตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้ปี 2564 นี้เปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว ในปีนี้บริษัทจะดำเนินการเริ่มต้นการทำ Digital Transformation โดยตั้งเป้าหมายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565 เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญและมีผลกระทบที่ชัดเจนในทุกมิติ

ในนามตัวแทนของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดีในปี2563นี้ ปีที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ

สุดท้ายนี้ บริษัทยืนยันว่าจะบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดไปและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฎิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างดีทำให้บริษัทสามารถผ่านปีที่มีวิกฤตรอบด้านนี้มาได้ และด้วยความร่วมมือร่วมใจนี้จะทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการบริษัท