สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ท่านนักวิเคราะห์ ท่านนักลงทุน และสื่อมวลชนทุกท่าน

ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศในหลายๆ เรื่อง เช่น สงครามการค้าระหว่าง อเมริกากับจีน วิกฤตค่าเงินและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ EM (ตุรกี อาเจนติน่า เวเนซุเอล่า) ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลก การคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ รวมถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยเองด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศไทยและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ใช้หลักการการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยดีในปีที่ผ่านมา

ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ ขอเรียนภาพรวมโดยสรุปของการดำเนินธุรกิจในปีที่ 2561 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายคือการบรรจุก๊าซให้กับรถขนส่ง NGV ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฉลี่ยได้มากกว่าปริมาณการบรรจุตามสัญญาที่มีอยู่ทั้งฉบับ (วันละ 520 ตัน) ตลอดทั้ง 12 เดือน โดยไม่มีการหยุดงานของสถานีตลอดทั้ง 365 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการทางานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ก๊าซ NGV ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการไว้ในอัตราที่ดี นอกจากนี้ในส่วนของการลงทุนในปีที่ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทก็สามารถทำได้ตามเป้าทั้งหมดเช่นกัน การลงทุนจัดตั้งสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สามารถเริ่มจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการนี้ บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและระบบแยกก๊าซ Pressure Swing Adsorption (PSA) มาจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งานในโครงการ นี้ด้วย และโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดแพร่ ก็มีความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที 1 มิถุนายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่ตั้งไว้เดิมถึง 2 เดือน

โดยในปี 2562 นี้ บริษัทจะมีพัฒนาการสำคัญในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลประกอบการทั้งส่วนรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทก็คาดหวังว่าจะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำไปสู่การขยายธุรกิจในด้านพลังงานทดแทนต่อไป นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐจะหันมาให้ความสนใจและสนับสนุนเชื้อเพลิงสะอาดมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ของฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2561 มาจนถึงต้นปี 2562 โดยสาเหตุนั้นมาจากการก่อมลภาวะในหลายส่วน แต่ทั้งนี้ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็มาจากการก่อมลภาวะจากเชื้อเพลิงรถยนต์ บริษัทขอเสนอแนะให้สนับสนุนการใช้งานเชื้อเพลิง NGV ซึ่งก่อมลภาวะที่น้อยกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ หรือ อาจจะกล่าวได้ว่า NGV เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทางภาครัฐได้พิจารณาใช้เป็นแนวทางแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเสนอแนะให้เป็นมาตราการป้องกันในระยะยาว เพื่อไม่เกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นที่ผ่านมา โดย NGV นั้นสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้เป็นอย่างดี และก็มีการใช้อย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งแต่อย่างใดทั้งยังช่วยเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนบริษัทเช่นนี้ต่อไป

บริษัทจะขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัททุกท่าน และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการ