บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุง คุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยมีลูกค้า คือ ปตท.

แผนภาพแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจ


แผนภาพแสดงภาพขั้นตอนการดำเนินงานของกิจการ

ปัจจุบันสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ มี 2 สถานี คือ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดปทุมธานี และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดสระบุรี โดยมีการทำสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ พร้อมตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (“สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ”) กับ ปตท.

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนโดยเอกชน จังหวัดปทุมธานี

ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในปริมณฑล มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 200 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสัญญา (รวมกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติและกำลังสำรอง 250 ตันต่อวัน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับ ปตท. โดยสามารถอัดก๊าซธรรมชาติเพิ่มได้อีก 100 ตันต่อวัน รวมทั้งหมดสามารถอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 350 ตันต่อวัน และสามารถอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างน้อย 10 คันพร้อมกัน มีอัตราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตก๊าซได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนโดยเอกชน จังหวัดสระบุรี

ตั้งอยู่บริเวณ ริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายแก่งคอย-บางนา (3222) ตำบลท่ามะปรางและตำบล ห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 320 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสัญญา (รวมกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 400 ตันต่อวัน) และสามารถอัดก๊าซ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างน้อย 10 คันพร้อมกัน มีอัตราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตก๊าซได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี