บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยมีลูกค้า คือ ปตท.

แผนภาพแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ :

  1. Private Mother Station คือ สถานีที่อยู่บนแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเพิ่มความดันพร้อมปรับปรุงคุณภาพก๊าซและอัดจ่ายก๊าซให้กับรถขนส่งก๊าซ เพื่อขนส่งก๊าซไปยังสถานีลูก (Daughter Station)
  2. Daughter Station คือ สถานีที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยต้องรับก๊าซจากรถขนส่งที่มาจากสถานีแม่ และจำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการ
  3. Conventional Station คือ สถานีอยู่บนแนวท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมปรับปรุงคุณภาพก๊าซแล้วจำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการ


กระบวนการอัดก๊าซธรรมชาติ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติ

ขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติของสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก

  1. ก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อส่งก๊าซไหลเข้าสู่สถานีเติมก๊าซธรรมชาติหลัก โดยผ่านสถานีวัดปริมาณก๊าซ (Gas Metering) เพื่อวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เข้าสถานี
  2. ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวมีค่าความร้อนสูง จึงมีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ โดยมีการผสมก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ (CO2) หรือก๊าซไนโตรเจน (N2) เข้ากับก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนตามมาตรฐานสำหรับยานยนต์ตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้
  3. ก๊าซธรรมชาติความดันต่ำจากระบบท่อส่งก๊าซที่ไหลผ่านสถานีวัดปริมาณก๊าซ จะถูกส่งเข้าเครื่องอัดก๊าซ(Compressor) ให้มีความดันสูงตามต้องการ
  4. ก๊าซธรรมชาติความดันสูงจะถูกส่งไปที่ตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติ (Filing Panel) เพื่ออัดเข้าสู่รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีลูกต่อไป

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนโดยเอกชน จังหวัดปทุมธานี

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่บริเวณตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 200 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสัญญา (รวมกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติและกำลังสำรอง 250 ตันต่อวัน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับ ปตท. โดยสามารถอัดก๊าซธรรมชาติเพิ่มได้อีก 100 ตันต่อวัน รวมทั้งหมดสามารถอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 350 ตันต่อวัน และสามารถอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างน้อย 10 คันพร้อมกัน มีอัตราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตก๊าซได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนโดยเอกชน จังหวัดสระบุรี

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง มีกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 320 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสัญญา (รวมกำลังการอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 400 ตันต่อวัน) และสามารถอัดก๊าซ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ได้อย่างน้อย 10 คันพร้อมกัน มีอัตราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตก๊าซได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี โดยบริษัทได้รับแจ้งปริมาณความต้องการก๊าซ NGV ที่สถานีสระบุรี เท่ากับ 0 ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา