ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 โครงสร้างองค์กรของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้