ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้