ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 โครงสร้างองค์กรของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้