“บุคลากร” คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูง

วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถฟัง,พูด,อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดีเยี่ยม
ลักษณะงาน
 • จัดเตรียมและรวบรวมเอกสาร,รายงาน ของแผนกต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบตามรอบระยะเวลา ตามความเหมาะสม และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องตามระเบียบและนโยบายของแผนก ก่อนส่งให้ผู้บริหาร
 • ดำเนินการและนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และสรุปให้ผู้บริหารรับทราบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการและนำเสนอกระบวนการทำงานของงานเลขานุการต่อผู้บริหาร
 • คัดกรองโทรศัพท์,อีเมล์,จดหมาย ของผู้บริหาร
 • จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร รวมถึงการจองที่พัก,ตั๋วเดินทาง และการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้บริหาร
 • ดำเนินการค้นหาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการแปลเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr_ske@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน
 • วางแผนงานด้านบัญชีทั้งระบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาของบริษัท
 • จัดทำงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และรายงานบัญชีต่าง ๆ ประจำเดือน ไตรมาสและสิ้นปี นำเสนอผู้บริหาร
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง
 • รับผิดชอบหน้าที่การจัดทำรายงานเงินเดือน คำนวณค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานด้านภาษีอากร รายงานเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
 • ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงกฎระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปิดงบได้และมีใบอนุญาติ CPD
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr_ske@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานในการบริหารงานทั่วไปและจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน
 • วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล และพัฒนางานในแผนก ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลอาคารสถานที่ ในการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี
 • วางแผน กำกับ ดูแล การจัดการประชุม งานเลี้ยงรับรองและงานพิธีการต่างๆภายในบริษัท
 • ดูแล อุปกรณ์และทรัพย์สินของบริษัท
 • บริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวนค่าเสื่อมและต้นทุน
 • ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ทุกประเภท
 • ดูแลการจัดส่งเอกสาร ยานพาหนะ ทรัพย์สิน และสโตร์สินค้า รวมถึงตรวจสอบการเบิกจ่าย,การตรวจนับ,การเก็บรักษา,วัสดุสำนักงาน,เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
 • ควบคุม ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งซื้อและประสานงานติดต่อบริษัทคู่ค้า
 • บริหารงานอื่นๆ ในแผนกตามนโยบายของผู้บริหาร
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr_ske@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253