“บุคลากร” คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูง

วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบ ERP
ลักษณะงาน
 • พัฒนาโปรแกรมต่างๆตามความต้องการขององค์กร
 • จัดทำและพัฒนาเว็ปไซท์ต่างๆ
 • เขียนโปรแกรม
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ - ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในการบริหารสถานีหรือโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นได้
ลักษณะงาน
 • บริหารการผลิตและการจำหน่ายแก็สภายในสถานีให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในสถานี
 • บริหารจัดการยอดขายและยอดการผลิตแก็สในแต่ละวัน
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างของบริษัท
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน
 • จัดทำข้อมูลงบประมาณและควบคุมดูแล เพื่อจัดการงานด้านงบประมาณ การใช้งบประมาณขององค์กร โดยภาพรวมขององค์กรให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการควบคุมงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามนโยบายขององค์กร
 • บริหารงานด้านงบประมาณ ตรวจสอบข้อกำหนดระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาของบริษัท
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์และติดตามผลการใช้งบประมาณ
 • ควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างของบริษัท
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ , การเงิน - การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในธุรกิจใหม่และการขยายของธุรกิจเดิม
 • ศึกษาแบบจำลองทางการเงิน , การประเมินมูลค่าของโครงการ (Payback Period , IRR , NPV)
 • ประสานงานและเสนอโครงการต่อสถาบันการเงินและสรุปตัวเลือกที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น
 • จัดทำรายงานเฉพาะกิจและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างของบริษัท
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253
วันที่ลงประกาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-40ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุน 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน
 • วางแผน และบริหารงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุนของบริษัท
 • บริหารและจัดการงานด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk-in)
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail : hr.recruitment@sakolenergy.com Tel : คุณกฤต 091-889 7734 ,02-026 3451 ต่อ 253