บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (“RBF”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพประกอบด้วยการรับก๊าซชีวภาพจากบ่อหมัก มาเข้าสู่เครื่องจักรปรับปรุงคุณภาพก๊าซ เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานกับยานพาหนะ และต้องมีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพอัดสามารถทำได้สูงสุดที่ปริมาณ 9,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยสถานีจำหน่ายก๊าซของ RBF สามารถรองรับรถได้หลากหลายประเภท ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกสำหรับขนส่งก๊าซเพื่อรับก๊าซยังจุดจำหน่ายจุดอื่นๆ หรือ นำก๊าซไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ตั้งของโรงงาน และสถานีจำหน่ายก๊าซ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งโรงงานดังกล่าว เป็นแหล่งให้น้ำเสีย หรือ ของเสีย ที่เหลือจากการผลิต น้ำเสียจากโรงงานแป้งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลักของบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ซึ่งส่วนบ่อหมักก๊าซชีวภาพนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทที่เชี่ยวชาญในการหมักและผลิตก๊าซ ก๊าซที่ผลิตได้จะถูกจำหน่ายให้แก่ RBF มาใช้ในการผลิตและจำหน่ายเป็นก๊าซชีวภาพอัด