“ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562” สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนสาขาปทุมธานี (Private Mother Station: PMS)

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนสาขาปทุมธานี มีการ "ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562" โดยทำการฝึกอบรม ซักซ้อมบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง การจำลองสถานการณ์ และการอพยพหนีไฟ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย