ซ้อม “แผนสภาวะขาดพลังงาน” สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนสาขาปทุมธานี (Private Mother Station: PMS)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการฝึกซ้อม “แผนสภาวะขาดพลังงาน” ที่สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนสาขาปทุมธานี (Private Mother Station: PMS) โดยจำลองสถานการณ์ ACB Short Circuit ส่งผลให้ Compressor Dresser Wayne ไม่สามารถทำงานได้ 5 เครื่อง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยง ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)