รับการตรวจติดตาม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการเข้าตรวจติดตามจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2561  เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาระดับมาตราฐานการให้บริการ และแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนต่าง ๆ มีผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้