SKE จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2561

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมหนีไฟ ภายในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอัคคีภัยถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น อีกทั้งยังสอดคล้องตามข้อกำหนดข้อที่ ๓๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔