กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (สาขาปทุมธานี)

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม 5 ส “ BIG Cleaning Day” ภายในบริษัทฯ และชุมชนรอบข้าง เพื่อเพิ่มความสะอาด น่าอยู่ น่าทำงานของพื้นที่การทำงาน เพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล รวมไปถึงชุมชนรอบข้างเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ให้มีความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจที่ดีของคนในชุมชน