นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่11 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
มกราคม 2552
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด
กันยายน 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด
กรกฏาคม 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารธนาคม จำกัด
กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ กรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จำกัด
มกราคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค อินเวนทอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
มีนาคม 2557 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ทรานส์ วิศวกรรม จำกัด
มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี เพาเวอร์ รีซอร์สเซส จำกัด
มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค เวสท์ รีไซคลิ่ง จำกัด
กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
มีนาคม 2558 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท ทรานส์ โซล่า เอนเนอยี จำกัด
มิถุนายน 2558 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท จามจุรี 44 ดีไซน์ จำกัด
นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
กุมภาพันธ์ 2553
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด
กรกฏาคม 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารธนาคม จำกัด
กรกฎาคม 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด
กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ กรุ๊ป จำกัด
มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จำกัด
กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.พี.15 จำกัด
กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
มีนาคม 2558 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท ซีเอเอ็น 145 จำกัด
มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรเทเบิลเทนนิสธารสุวรรณ จำกัด
นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท International Marketing (MA) ,London Metropolitan University , London ,UK
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption Practice Guide ACPG รุ่นที่ 34/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 1 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริษัท
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด
เมษายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ เอนเนอยี จำกัด
มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
มีนาคม 2557 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ทรานส์ วิศวกรรม จำกัด
มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.พี.15 จำกัด
มีนาคม 2558 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท ซีเอเอ็น 145 จำกัด
มีนาคม 2558 – พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท ทรานส์ โซล่า เอนเนอยี จำกัด
มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรเทเบิลเทนนิสธารสุวรรณ จำกัด
นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี (International Marketing) Bournemouth University
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 127 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
กุมภาพันธ์ 2553
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด
มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค อินเวนทอรี่ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 127 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Young CFO Certification Program รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 Internal Quality Audit / TIS 18001 : 2542 Internal Quality Audit ปี 2010 ACS Registrars
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ปี 2010 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสู่ความเป็นองค์กรอมตะ ปี 2013 สถาบันฝึกอบรม Entraining
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปี 2014 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน ปี 2015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและบริหารสังคม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) รุ่นที่ 4 ปี 2017 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors - FSD รุ่นที่ 32 ปี 2017 Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 Integrated Management System and Combined Audit ปี 2017 Value Added Consulting Co.,Ltd.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Tax Management for Entrepreneur ปี 2017 School of TAX
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program - BNCP ปี 2017 Thai Institute of Directors (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)