ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก Civil Engineering Oregon State University
 • ปริญญาโท Civil Engineering University of Washington
 • ปริญญาตรี (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39
ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Senior Executive Program รุ่นที่ 15 ปี พ.ศ. 2544 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 76 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรDirector Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 56 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
6 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2551 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 กุมภาพันธ์ 2551 – 17 กรกฎาคม 2557 ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่11 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
14 มกราคม 2552
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
 6 กันยายน 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด
5 กรกฏาคม 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารธนาคม จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ กรุ๊ป จำกัด
30 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จำกัด
28 มกราคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีเอสเค อินเวนทอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
12 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ทรานส์ วิศวกรรม จำกัด
13 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี เพาเวอร์ รีซอร์สเซส จำกัด
26 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค เวสท์ รีไซคลิ่ง จำกัด
11 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
21 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล  เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
10 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ โซล่า เอนเนอยี จำกัด
30 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จามจุรี 44 ดีไซน์ จำกัด
พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) "เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 30
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรชั้นนายพัน สารวัตรทหาร
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย ทหารม้า
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
24 พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน รองประธาน คณะกรรมาธิการชับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
2556-2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2555-2556 ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ. ที่ปรึกษา (สบ 10)
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
24 พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
24 กันยายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
3 มิถุนายน 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
24 กันยายน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
30 พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
25 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ แมเนจเมนท์ แอดไวซอรี่ จำกัด
นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2553
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด  (มหาชน)
6 กันยายน 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด
5 กรกฏาคม 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธารธนาคม จำกัด
29 กรกฎาคม 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด
5 กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ กรุ๊ป จำกัด
14 มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
30 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
18 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.พี.15 จำกัด
11 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
21 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล  เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
10 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีเอเอ็น 145 จำกัด
28 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรเทเบิลเทนนิสธารสุวรรณ จำกัด
นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท International Marketing (MA) ,London Metropolitan University , London ,UK
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption Practice Guide ACPG รุ่นที่ 34/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 1 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
 24 พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการบริษัท
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ เอนเนอยี จำกัด
14 มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
12 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ทรานส์ วิศวกรรม จำกัด
18 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.พี.15 จำกัด
10 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอเอ็น 145 จำกัด
10 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ โซล่า เอนเนอยี จำกัด
28 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรเทเบิลเทนนิสธารสุวรรณ จำกัด
นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี (International Marketing) Bournemouth University
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 127 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2553
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
14 มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
21 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค อินเวนทอรี่ จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
11 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
21 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล  เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 127 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Young CFO Certification Program รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 Internal Quality Audit / TIS 18001 : 2542 Internal Quality Audit ปี 2010 ACS Registrars
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ปี 2010 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสู่ความเป็นองค์กรอมตะ ปี 2013 สถาบันฝึกอบรม Entraining
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปี 2014 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน ปี 2015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและบริหารสังคม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) รุ่นที่ 4 ปี 2017 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors - FSD รุ่นที่ 32 ปี 2017 Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 Integrated Management System and Combined Audit ปี 2017 Value Added Consulting Co.,Ltd.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Tax Management for Entrepreneur ปี 2017 School of TAX
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program - BNCP ปี 2017 Thai Institute of Directors (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
24 พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • ปริญญาเอก (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 46)
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าฯ
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 115 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
24 พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(ส.มก.)
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
ตำแหน่งราชการที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการ (BOD) ภาครัฐและภาคเอกชน ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
  ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
  ประธานคณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันยานยนต์ สถาบันอาหารสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย
  กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อก.)
  กรรมการปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
นายกสมาคม นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย (อก.)
  นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance) University of The Thai Chamber of Commerce
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
1 กันยายน 2559
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
19 พฤศจิกายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน สัจพงษ์ ทนายความ จำกัด
30 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนาธิป ป่าตอง จำกัด
13 พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริษฐา จำกัด
17 พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กณิศา จำกัด
17 พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรกฎ ป่าตอง จำกัด
30 พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัชพงษ์ ป่าตอง จำกัด
8 พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวรินทร์ ป่าตอง จำกัด
8 พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลาธิป ป่าตอง จำกัด
16 พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิธิวัต ป่าตอง จำกัด
20 กันยายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อดิรุจ ป่าตอง จำกัด
20 กันยายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อธิป ป่าตอง จำกัด
22 พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อนุทัต จำกัด
25 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิ่นเกล้า-บางลำภู จำกัด
19 พฤษภาคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออสเมียม จำกัด
1 มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาวารักษ์ จำกัด
4 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิทธิ จำกัด
24 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮท ฮอร์โลจีรี่ จำกัด
29 กันยายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรที่อยู่ จำกัด
นางธนิภา พวงจำปา

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท (หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
30 ตุลาคม 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
17 ตุลาคม 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
19 กันยายน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อัลเทอเนทีฟ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด
19 กันยายน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท โกลบอล ปาล์ม ออยล์ จำกัด
23 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซันนี่ ดีว่า จำกัด
9 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล อินเตอร์ จำกัด
25 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะลอฟตี้ แวร์เฮาส์ จำกัด
11 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด
21 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สากล  เอนเนอยี ไบโอแมส เพาเวอร์15 จำกัด
21 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล รีฟายเนอรี่ จำกัด
20 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดอนสัก วิลล์ จำกัด
10 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จำกัด
2558– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีไอ กรีน ปาล์ม ออยล์ จำกัด