นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2535 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
มิถุนายน 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ แมเนจเมนท์ แอดไวซอรี่ จำกัด
นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 127 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Young CFO Certification Program รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 Internal Quality Audit / TIS 18001 : 2542 Internal Quality Audit ปี 2010 ACS Registrars
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ปี 2010 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสู่ความเป็นองค์กรอมตะ ปี 2013 สถาบันฝึกอบรม Entraining
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปี 2014 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาบุคคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน ปี 2015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมและบริหารสังคม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility Study) รุ่นที่ 4 ปี 2017 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors - FSD รุ่นที่ 32 ปี 2017 Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 Integrated Management System and Combined Audit ปี 2017 Value Added Consulting Co.,Ltd.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Tax Management for Entrepreneur ปี 2017 School of TAX
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program - BNCP ปี 2017 Thai Institute of Directors (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
พฤศจิกายน 2558
(ก่อนแปรสภาพ) – ปัจจุบัน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)