แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
ธุรกิจหลัก
บริษัท เอสเค 15 จำกัด 140,000,000 99.99 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด 62,000,000 99.99 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล